Careyn
Jaarverslag
2022

Open jaarverslag

Voorwoord

Trots en bezorgd

Een jaar geleden gaven wij ons jaarverslag de titel: ‘hinken op twee gedachten’ mee. Enerzijds was de corona-ellende aan het uitdoven. Anderzijds voorzagen wij een toekomst, met wederom grote uitdagingen. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne begonnen zich af te tekenen. Inmiddels is het leed in het oorlogsgebied en voor de vele duizenden ontheemden niet te overzien. En de krapte op de arbeidsmarkt nam toe en het werd duidelijk dat we niet te maken hadden met een tijdelijk corona-effect. We begonnen dus bezorgd aan het nieuwe jaar, maar inmiddels kijken wij vooral trots terug op 2022. Opnieuw hebben we met elkaar een geweldige prestatie geleverd. Hebben we weer het verschil kunnen maken voor duizenden kwetsbare cliënten. Zijn we weer wat sterker geworden en zijn we erin geslaagd het jaar financieel goed af te ronden. Dit ondanks een gure tegenwind van, met name, gestegen prijzen: inflatie en fors gestegen kosten van PNIL. En ondanks het feit dat we door zijn gegaan met investeren in elkaar (Jij op 1), in ons zorgaanbod (VPT) en in onze ICT-infrastructuur (Office 365, gezonder roosteren, op weg naar 1 ECD). Dat betekent dat er door iedereen keihard is gewerkt. Wij danken al onze collega’s voor weer een topprestatie.

Trots dus. En dan toch ook bezorgd? 

Ja, want de tegenwind is wel erg guur. We mogen blij zijn dat we ons de afgelopen jaren sterk en steeds sterker hebben getoond. Onze uitgangspositie is daardoor goed. We hebben een visie die ons richting geeft en inspireert. Gebaseerd op positieve gezondheid met als basisvraag ‘what matters to you’ en dus niet ‘what’s the matter with you’. Waarin we beloven onze cliënten te steunen om zo lang mogelijk zelf richting en betekenis aan hun leven te geven. In een door hen gewenst ‘thuis’. 

We hebben in onze visie heel bewust onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid beschreven. Bijdragen aan een samenleving, die solidair is, die niemand uitsluit omdat iedereen er toe doet (inclusiviteit) en die de wereld verantwoord wil doorgeven aan onze kinderen (duurzaamheid). Een visie dus, die uitgaat van waarden, normen, creativiteit en intuïtie. En die is gebaseerd op vertrouwen in elkaar en in de kracht van kwetsbare mensen. 

Tuurlijk. Er zijn ook akkoorden, regels, eisen, standaarden en procedures. Maar hieraan vasthouden is niet houdbaar in deze tijd. We kunnen het echt wel zonder die rompslomp. Die deskundigheid is er onder onze mensen. En minstens zo belangrijk, wat is er nodig om te vragen: “Wat doet er voor u toe?” en dan het antwoord te snappen. En te weten wat er nodig is om die wensen en verlangens waar te maken. Liefde en troost kunnen geven. Levenswijsheid. Daar bestaat geen opleiding voor. Dat leert het leven. We realiseren ons echter dat er grote uitdagingen voor ons liggen. Juist om onze visie en onze maatschappelijke rol waar te maken. Want het medisch model loslaten is moeilijker dan het lijkt.

Hoe verder?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van of we er in slagen dingen écht anders te gaan doen. Of we vanzelfsprekendheden ter discussie durven te stellen. En daar hebben we elkaar bij nodig. Om dat goed en steeds beter te doen. Alleen dan slagen we er in voldoende gemotiveerde, bevlogen en deskundige professionals aan ons te binden. Mensen die de vrijheid en de ruimte voelen om hun vakmanschap in te zetten. Mensen die zich betrokken voelen, weten dat ze gehoord, gezien en begrepen worden. En daar zelfvertrouwen aan ontlenen. 

We realiseren ons dat we nog een wereld te winnen hebben. En onze belofte is: daar gaan we voor. Dag in. Dag uit. Dat verdienen al die medewerkers en vrijwilligers die hun cliënten, hun collega’s en ons als Careyn trouw zijn blijven steunen. Wij danken hen nogmaals voor hun tomeloze inzet, voor hun kracht en hun doorzettingsvermogen. Dankzij hen kunnen wij zeggen: we zijn trots!

 

Marco Meerdink, Raad van Bestuur

Facts & Figures

We leverden in 2022 wijkverpleging en verpleeghuiszorgOnze zorg- en dienstverlening voor het kernwerkgebied VVT organiseerden we in vier districten, hieronder weergegeven. Op onze website vind je een overzicht van onze intramurale locaties, extramurale regio’s, Dag Activiteiten Centra (DAC’s) en thuisbegeleiding.

 

 

Meer over onze locaties

In 2022 zorgden bijna 5.500 medewerkers voor ruim 

10500

cliënten in de wijk en in onze huizen.

Raad van Bestuur

Leden Raad van Bestuur:

 • M.W. Meerdink, voorzitter

 • R.A.M. Thijs

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kende op 31 december 2022 zes leden en was gedurende het jaar als volgt samengesteld:

 • De heer drs. R.V.W.M. Lantain (voorzitter, afgetreden per 31-5-2022)
 • De heer drs. H. Feenstra (afgetreden per 25-03-2022)
 • De heer mr. H.J. Bolhaar (voorzitter, per 01-06-2022)
 • Mevrouw drs. A.G.M. Loomans (per 01-04- 2022)
 • De heer drs. E. Klunder
 • De heer prof. dr. R.J. van Marum
 • Mevrouw mr. M.D.B. Schutjens
 • Mevrouw drs. M.A. de Vries RC

Samen

01

Medewerker op 1

02

Innovatie

03

Duurzaamheid

04

Leren en Ontwikkelen

05

Kwaliteit

06

Samen

 

Samenwerking is hét antwoord op de omvang en complexiteit van de uitdagingen waar we mee te maken hebben. Samenwerking met cliënten en hun naasten, met collega zorgorganisaties en organisaties in de keten zoals de gemeente. Maar ook samenwerking tussen formele en informele zorg. Samenwerking is essentieel om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen en (zwaardere) zorg te voorkomen. Die samenwerking moet, vinden wij, plaatsvinden op lokaal en regionaal niveau. Zorg vraagt maatwerk met spelers die elkaar kennen, elkaar makkelijk vinden, elkaar vertrouwen en die een gezamenlijk belang voelen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
in Careyn Rosendael

 

Toen in februari de oorlog tussen Rusland en Oekraïne begon, wilden we iets doen. “We staan niet los van de samenleving, we willen daar actief aan bijdragen, versterken, solidair zijn. Er zijn mensen in nood en als wij als Careyn de mogelijkheid hebben om ze te helpen, moeten we dat doen”, aldus Rogier van Dijk, directeur district Utrecht Stad. En dus gingen we aan de slag. 

Samen met de gemeente Utrecht en zorgorganisatie Lister (organisatie die begeleiding thuis en beschermd wonen in de regio Utrecht aanbiedt) organiseerden we opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Wij stelden een leegstaande verdieping in locatie Rosendael ter beschikking. De gemeente verwees vluchtelingen door en was verantwoordelijk voor de kosten. En de vrijwilligers van Lister stonden klaar om de vluchtelingen te begeleiden en wegwijs te maken. In korte tijd verzetten we veel werk om de opvang up & running te krijgen. Dat lukte; in april ontvingen we de eerste 28 vluchtelingen. Nu ze er een tijd zijn, zijn de meeste volwassenen aan het werk en de kinderen gaan naar school. Als mensen even geen werk hebben, kunnen ze, als ze dat willen, vrijwilligerswerk bij ons doen. Zo dragen we waar mogelijk bij aan welzijn en zingeving. 

Hieronder kun je meerdere artikelen lezen over de opvang in Rosendael.

Careyn.nl artikel "Opvang Oekraïense vluchtelingen in Careyn Rosendael"

In dit artikel op de website van Careyn lees je meer over de achtergrond en doelstelling van het initiatief.

Lees meer

 

Artikel district Utrecht Stad: “Wij leveren de kamer, de bedden en de sanitaire voorzieningen…”

Hoe organiseerden en faciliteerden we de opvang op locatie Rosendael?

Lees meer 

AD artikel "Toen Poetin zijn land aanviel, werd Andrey (21) soldaat; het kostte hem twee ledematen"

Eén van de mensen die bij de opvang van Rosendael verblijft is soldaat Andrey. Het AD publiceerde een artikel over zijn verhaal.

Lees meer

Immunotherapie thuis

Oncologische patiënten die Immunotherapie krijgen, moeten vaak veel naar het ziekenhuis. De therapie bestaat doorgaans uit kortdurende infuusbehandelingen om de paar weken, gedurende een of twee jaar. In district DWO-NWN onderzochten we samen met het Reinier de Graaf ziekenhuis of dit niet anders kon. We startten een pilot waarbij we aan een kleine groep borstkankerpatiënten de immunotherapie thuis gaven in plaats van in het ziekenhuis. Reinier de Graaf leidde hiervoor oncologisch verpleegkundigen van Careyn op. De pilot was voor alle betrokkenen een succes. De patiënten hoefden minder vaak naar het ziekenhuis, ervaarden meer rust en hadden minder hulp nodig van hun omgeving. En voor de verpleegkundigen van Careyn was het een kans zich te ontwikkelen en een breder takenpakket te krijgen. We gaan door met deze mooie samenwerking en hopen dat we hiermee een basis hebben gelegd om in de toekomst meer zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuissituatie.

Lees meer

Coördinatiepunt wijkverpleging

In januari opende het vernieuwde coördinatiepunt Westland, Schieland, Delfland (WSD). Careyn district DWO-NWN is een van de deelnemende partijen in deze unieke samenwerking. In het coördinatiepunt werken zorgpartijen intensief samen om urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS) te regelen. Huisartsen waren vaak lang bezig met het zoeken naar crisisbedden, dat is hiermee verleden tijd. Ook wordt de zorg voor cliënten verbeterd doordat deze sneller geleverd kan worden. Mieke Verburg (wijkverpleegkundige) en Sabrina Weij (manager Zorg regio Midden), zijn lid van het kernteam van het coördinatiepunt. Beiden zien veel voordelen van de samenwerking: “Door samen te werken maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde. En komen problemen in de regio beter in beeld, zodat we die proactief kunnen oppakken. We hopen in de toekomst met de betrokken partijen nog meer mooie samenwerkingsafspraken te kunnen maken.”

Lees meer

Reablement

Het moet anders in de ouderenzorg. De voorkeuren van ouderen veranderen en met de huidige manier van organiseren kunnen we de zorg in de toekomst onvoldoende toegankelijk en betaalbaar houden. We voelen urgentie, creativiteit en de energie om hier iets aan te doen. Zo ontstond ‘Reablement’; een beweging die zich erop richt mensen op zo’n manier te ondersteunen dat zij zo onafhankelijk mogelijk de dagelijkse activiteiten kunnen (blijven) ondernemen. Met als doel het versterken van autonomie, welzijn en kwaliteit van leven.

Reablement is geen kunstje dat je als zorgmedewerker of mantelzorger even leert, of zomaar kunt overbrengen op anderen. Het is een gezamenlijke beweging, een gedachtegoed met gerichte interventies. Het vraagt om een paradigmashift en is daarmee een complex verandertraject. Om hier vorm aan te geven startten Careyn Utrecht West, Fundis en Zorgspectrum met het project ‘Reablement’.

Dit werd mogelijk gemaakt door een subsidie van zorgkantoor Zilveren Kruis en inhoudelijk bijgestaan door Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde en gespecialiseerd in het onderwerp reablement. Anja Jonkers, directeur Careyn Utrecht West: “We ontwikkelden een aanpak voor het project en startten met de voorbereidingen voor het opzetten van een vereniging. Ook schoolden we medewerkers en organiseerden we informatiebijeenkomsten. Zo ligt er een mooie basis om op door te bouwen.”

Samenwerking

Careyn en Lister

Kan en mag iedereen bij ons in een zorgcentrum komen wonen? Ja, vinden we. Het afgelopen jaar zetten we op dat gebied in district Utrecht Stad een nieuwe stap; we schrapten de regel dat alcoholverslaving reden tot uitsluiting kan zijn. Dat betekent dat we, waar mogelijk, ook iemand met alcohol problematiek bij ons laten wonen. Dit besluit kwam tot stand in overleg met Lister, een van onze samenwerkingspartners in Utrecht Stad.

Lister is een organisatie voor mensen met psychische problemen en/of een verslaving. Hun cliënten worden ook ouder en krijgen te maken met bijbehorende uitdagingen (denk aan lichamelijke klachten of dementie). De overlap in onze doelgroepen, was reden om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Hoewel we in principe iedereen welkom willen heten, is en blijft het maatwerk. We kijken goed naar de cliënt én naar de afdeling. Kunnen de medewerkers omgaan met verslavingsgedrag? En hoe is dat voor de andere bewoners, wat zijn voor hen de gevolgen? Zo maken we een zorgvuldige afweging. Centraal staat dat we voor iedereen, ieder mens, de maximale zorg aan willen bieden.

Europees project
Resilien-T

Aan welke ondersteuning hebben thuiswonende ouderen met een milde cognitieve beperking behoefte? Deze vraag stond centraal in het project ‘Resilien-T’ (Nederlandse naam: KRACH-T).

In dit project, dat deel uitmaakt van het Europese Active & Assisted Living-programma (AAL), werd in 4 landen gezamenlijk onderzoek gedaan naar behoeftes van deze doelgroep. De resultaten leidden tot het ontwikkelen van een app op het gebied van beweging, gezond eten, sociale contacten en geheugentraining. Gebruikers ontvangen daarbij elke dag een tip op hun zelfgekozen doelen en kunnen deze uitvoeren wanneer zij dat willen. De app coacht, adviseert en moedigt aan. Zo ondersteunt de app ouderen met geheugenproblemen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

In Nederland werkten Vilans, Careyn ZHE en Compaan samen aan het project. Vilans deed onderzoek, Careyn coördineerde de pilot en Compaan bracht het product op de markt. In augustus werd het project afgerond en inmiddels is de app in Nederland op de markt gebracht onder de naam ‘Vitaal’. Regina Krijger, projectleider van de pilot: “Ik ben er trots op dat ik namens Careyn aan dit project mocht deelnemen. De samenwerking met Vilans en Compaan verliep en verloopt goed. En het contact met de ouderen die aan de pilot deelnamen was erg leuk. Ik heb veel van dit mooie project geleerd.”

Bekijk de webinar ‘Resilien-T’

Verbinding met de lokale gemeenschap via communities

De zorg staat voor grote uitdagingen. Nederland heeft te maken met dubbele vergrijzing. Tegelijkertijd stuurt de overheid aan op langer thuis wonen met zorg. Daarnaast is en blijft de arbeidsmarkt krap. We zoeken daarom naar vernieuwende, toekomstgerichte oplossingen. Ook in onze vastgoedaanpak. Daarom formuleerden we een nieuwe visie op vastgoed en vertaalden die in een Strategisch Vastgoed plan.

Een belangrijk onderdeel hierin is het zoeken van de verbinding met de lokale gemeenschap via communities. We richten onze blik naar buiten en maken verbinding met de directe omgeving: de buurt en wijk waarin we werken. Dit is nodig nu mensen steeds langer (zelfstandig) thuis willen, soms moeten, maar ook kunnen blijven wonen. We zijn een partner in de wijk en zorgen we dat onze intramurale en extramurale zorg verbonden zijn met elkaar en met de omgeving.

We doen dit door ons nadrukkelijker te profileren in de wijk als dé partner om oplossingen mee te onderzoeken voor kwetsbare ouderen met een zorgvraag. We vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in de wijk en ons dicht bij de doelgroep te bevinden. Alleen dan kunnen we de extramurale zorg, dagbesteding en/of de buurt betrekken bij de faciliteiten die we bieden in de zorglocatie.

Vanuit aantrekkelijke en goed bereikbare ontmoetingsplekken willen we de juiste ondersteuning bieden aan ouderen in de wijk bij het langer thuis wonen. Dit doen we bijvoorbeeld in de plint (begane grond) van onze intramurale locaties, onze dagactiviteitencentra of wijkposten.

Samenwerkingsverband ‘Archipel’

Naast landelijke ontwikkelingen als complexere zorg, een krappe arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten, heeft district ZHE door haar geografische ligging te maken met extra uitdagingen. Een versnipperd werkgebied, veel verschillende zorgaanbieders en soms lange reistijden. Om nu en in de toekomst kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, is samenwerking nodig. “Sinds 2 jaar bundelen we onze krachten met 12 andere VVT instellingen in het samenwerkingsverband Archipel”, vertelt Anja Bravenboer, manager extramurale zorg in ZHE. “Naast mijn baan bij Careyn ben ik voor 16 uur in de week projectleider specialistische zorg bij Archipel. Ik zie veel kansen. We zijn als deelnemende organisaties vaak met dezelfde thema’s bezig. Denk aan digitaal denkenen doen, langer thuis, kwetsbare ouderen en specialistische zorg. Die thema’s samen oppakken is efficiënt en zorgt vaak voor slimmere oplossingen.”

Medewerker op 1

 

Om goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, nu en in de toekomst, hebben we onze medewerkers hard nodig. We willen dat zij hun werk met plezier doen, dat zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen en dat zij zich gezien en gewaardeerd voelen. Zodat zij zich thuis voelen en blijven voelen bij ons. En in staat zijn het beste van zichzelf aan onze cliënten en bewoners te geven. Én zodat mensen van buiten graag bij ons willen werken. Daarom zetten wij onze medewerkers op 1!

Jij op 1 
‘Makkelijker, gezonder, leuker’

In het organisatie brede programma ‘Jij op 1’ werken we vanuit de positieve gezondheidsgedachte aan het bevorderen van het welbevinden van onze medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers en mantelzorgers. We willen hun werkgeluk vergroten door het (samen)werken bij Careyn makkelijker, gezonder en leuker te maken. Zodat zij na een werkdag tegen elkaar zeggen ‘Ik heb lekker gewerkt vandaag!’.  Zodat zij zich op hun plek voelen en blijven voelen bij ons.

Expedities

Niemand weet beter wat er nodig is om het werkgeluk te vergroten dan medewerkers zelf. Daarom organiseerden we in juni en september ‘expedities’ waarin we beelden ophaalden, deelden, toetsten, verrijkten en inspireerden.

Bekijk de aftermovies van de twee expedities.

Teamcheques

Ook gaven we alle teams een teamcheque waarmee zij  het werk een dagje leuker konden maken. Deze werd op allerlei manieren besteed. Van boogschieten tot een stadswandeling, van uit eten tot bowlen. Het was een groot succes!

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Samen leuke dingen doen

Plezier hebben met elkaar, samen met collega’s leuke dingen doen; het klinkt zo vanzelfsprekend. Toch is het dat niet altijd. Daarom is het belangrijk hier aandacht voor te hebben en er ook actief aan te werken. Bijvoorbeeld door leuke dingen te organiseren, met elkaar en voor elkaar.

District Utrecht Stad bood gratis activiteiten als yoga en aikido aan haar medewerkers aan. Ook werden alle medewerkers eind van het jaar uitgenodigd voor de film ‘The Father’ in de bioscoop. Samen bekeken ze de film en praatten daarna na onder het genot van een hapje en een drankje. Veel collega’s kwamen, alleen of samen met hun team. Een greep uit de reacties: ‘wat een cadeau om dit zo samen te kunnen doen’ en ‘dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen!’

Vitaliteit & ondersteuning

Na jaren waarin COVID centraal stond, brak er een tijd aan waarin we het normale leven weer meer konden gaan oppakken. We merkten dat veel medewerkers tijd nodig hadden om te herstellen van de hoge werkdruk en om hun evenwicht weer te vinden. Als werkgever deden we wat we konden om ze daarbij te ondersteunen. Als individu, als team of in groter verband. Ons uitgebreide aanbod op het gebied van inzetbaarheid en vitaliteit hielp daarbij. Zo hebben we bedrijfspsychologen, is er intervisie voor mensen met spanningsklachten en bieden we trainingen op het gebied van veerkracht, mentale gezondheid en mindfulness.

Door stijgende energie prijzen en stijgende kosten in levensonderhoud kregen veel medewerkers te maken met extra zorgen en problemen. Die kunnen we als werkgever niet oplossen, maar we kunnen wel ondersteuning bieden waar mogelijk. Dat deden we dan ook, onder andere met de budgetcoach en de HeyCoach (e-coaching, altijd en snel beschikbaar).

Gezonder roosteren

Met het traject ‘Gezonder Roosteren’ werkten we aan eerlijke en gezonde werkroosters voor onze medewerkers. Dit draagt bij aan goede en efficiënt georganiseerde zorg voor bewoners en cliënten. Hoe pakten we dit aan? We professionaliseerden het vak van planner, gingen over op een eenduidige werkwijze voor alle teams en legden afspraken vast in een roosterhandboek. Daarnaast zetten we in de hele organisatie dezelfde professionele roostersoftware in en zorgden we dat teams meer kunnen samenwerken. Ook ontwikkelden we een dashboard waarmee we inzicht hebben in de actuele inzet en de capaciteit beter kunnen managen.

Duurzaam inzetbaar met de digitale zorgroute

In de thuiszorg Nissewaard startten we met een “Digitale Zorgroute”. Het idee was dat we aan thuiswonende cliënten zorg op afstand gingen leveren via beeld, met een speciale ouderenproof tablet genaamd de Compaan. Bij de opstart hiervan bleek echter al gauw dat de medewerkers in de wijk het te druk hadden om zich ook nog te richten op de inzet van de Compaan.

‘Wat nu?’, dachten Samantha di Rocco (Programmamanager Innovatie) en Christine le Comte (Manager Zorg). Tot ze ontdekten dat een van onze destijds zieke medewerkers, Ans, helemaal paste in de functie van Beeldzorgmedewerker. Door fysieke klachten werd het werk in de wijk voor haar te zwaar en ze zocht daarom ander werk. Zorg verlenen op afstand paste helemaal. Ans: “Ik moest natuurlijk wel wennen, maar ik was vanaf het begin eigenlijk al heel erg enthousiast. Het is voor mij een prachtige kans, omdat het fysiek niet zo lekker meer ging in het werk. Zo kan ik toch nog de zorg bieden waar mijn hart naar uitgaat. Ook help ik zo om collega’s te ontlasten: op de beeldzorgmomenten kunnen zij weer zorg bieden aan mensen die de fysieke zorg nodig hebben.”

Het bleek een succes. Binnen het beeldschermteam werken inmiddels nog meer medewerkers met fysieke klachten. De collega’s zijn blij omdat ze weer zorg kunnen verlenen, de cliënten omdat ze eigen regie kunnen behouden. Als het aan de cliënten ligt ontvangen ze de beeldzorg het liefste elke dag, dus uitbreiding naar 7 dagen per week en naar andere regio’s staat op de planning voor 2023.

 

Folder

Lees meer over beeldzorg in de folder

Lees meer

Artikel WerkenbijCareyn

In dit artikel interviewen we beeldzorgmedewerker Ans en manager Nicole Vooijs over de start van de digitale zorgroute

Lees meer

Video

Zie onze collega Ans aan het werk met beeldzorg

Bekijk de video

Innovatie

Bij Careyn willen we bewezen innovaties inzetten om het werk van onze collega’s leuker, makkelijker en gezonder te maken en meer cliënten te kunnen helpen met dezelfde groep collega’s. Met onze innovaties willen we merkbaar impact hebben voor onze cliënten, collega’s en omgeving. Daarom moeten de innovaties schaalbaar en breed toepasbaar zijn. De innovaties waar we aan werken hebben we onderverdeeld in vier thema’s die passen bij onze strategie; Langer Thuis, Leuker & Makkelijk, Vrijheid & Veiligheid en Persoonsgerichte Zorg.

Thema

Langer Thuis

Medido

De Medido Medicijndispenser is voor Careyn niet nieuw meer. Deze slimme pillendoos zetten we al sinds 2020 in om onze cliënten te helpen om zelfredzaam te blijven. Met de Medido kunnen we zorgen voor efficiëntere zorg en meer eigen regie voor cliënten.

Lees meer.

Unboxing

Ook helpt de slimme pillendoos onze thuiszorg collega’s om meer cliënten te kunnen ondersteunen. Wat wel nieuw is sinds 2022 is dat alle thuiszorg cliënten van Careyn nu gebruik kunnen maken de slimme pillendoos, in al onze districten. Al 76% van onze thuiszorgteams zet de Medido succesvol in.

Om onze teams enthousiast te maken vroegen we twee van onze collega’s van wijkteam Vleuten om de proef op de som te nemen en te kijken hoe makkelijk de Medido echt is door een unboxing te doen.

Klik hier voor de unboxing video

Wist je dat…

in het jaar 2022 er 408 cliënten gebruik hebben gemaakt van de Medido?

Bekijk het overzicht van de belangrijkste resultaten en cijfers.

Ook gingen onze thuiszorgteams in maart aan de slag met de nieuwste Medido, de Medido Klok. De eerste ervaringen waren positief. De Medido Klok is nog makkelijker te gebruiken en heeft een vriendelijke uitstraling voor onze cliënten.

In deze video vertellen twee collega’s van het wijkteam ’s Gravendeel samen met hun cliënt over de eerste ervaringen met deze nieuwe Medido Klok.


Bekijk de video

Zelfredzaamheid
door de Hulpmiddelenkoffer

Het viel Caroline Smeets (wijkverpleegkundige), Melissa Kap (wijkverpleegkundige) en Miranda Weesie (MBO Verpleegkundige extramuraal en ergocoach) op dat cliënten en collega’s niet altijd op de hoogte waren van de hulpmiddelen die er zijn. Cliënten zijn daardoor soms langer in zorg dan nodig, collega’s durven soms de cliënt niet te vragen een hulpmiddel aan te schaffen en cliënten weten niet altijd wat het voordeel is van zelfredzaam blijven. Dit vraagstuk onderzochten de collega’s met hulp van het Conforte Innovatielab. Uiteindelijk gingen ze aan de slag met de vraag: “Hoe kunnen we onze collega’s ondersteunen om zekerheid en kennis te krijgen over inzet van hulpmiddelen?”

De oplossing werd gevonden in de vorm van een hulpmiddelenkoffer, waarmee de wijkteams Wittenshoeck en Kickersbloem aan de slag gingen. Deze koffer is een instrument om als team het gesprek aan te gaan over zelfredzaamheid en te leren over wat de hulpmiddelen kunnen betekenen voor onze cliënten. De koffer wordt nu standaard door de teams meegenomen naar nieuwe cliënten, zodat het goede gesprek gevoerd wordt over wat de cliënt nog zelf kan doen en over wat wij als Careyn kunnen betekenen. De koffer maakt zichtbaar en voelbaar dat zorg er ook anders ook kan zien, bijvoorbeeld in de vorm van een hulpmiddel. 


Lees meer

Thema

Leuker en Makkelijker

Ambassadeurs Zorgtechnologie

Innoveren doe je niet alleen, dat doe je samen. Het lijkt daarom ook veel meer op een estafette dan op een marathon of een sprint. Bij innoveren gaat het om de verbinding met anderen en over hoe je het stokje doorgeeft aan de ander. Dat doorgeven maakt het verschil en is bepalend voor het succes. Zeven enthousiaste collega’s gingen in september 2022 met dat doel aan de slag als Ambassadeurs.

De inzet van deze ambassadeurs was een onderdeel van het regionale programma Zorgtechnologie (UtrechtZorg). Er deden zo’n veertien andere ouderenzorgorganisaties mee. Het belangrijkste doel van het programma is om met elkaar meer te leren en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van technologie binnen de ouderenzorg. Nieuwsgierig wie onze ambassadeurs zijn en waarmee zij aan de slag gingen?


Ontmoet onze ambassadeurs

‘Slimme Zorgestafette’ | Live webinar

Omdat verbinding zo belangrijk is als je aan de slag gaat met veranderen, was dit ook het thema van ons webinar tijdens de Slimme Zorgestafette 2022. Ambassadeur Kristel Jonkers legde uit hoe zij als ambassadeur aan de slag is gegaan en hoe zij haar collega’s enthousiasmeert om met innovaties het werk leuker, gezonder en makkelijker te maken.

Bekijk het webinar 

Innovatie in beeld: de Raizer

Zo’n voorbeeld van een innovatie die het werk leuker, gezonder en makkelijker maakt is de Raizer. Dit is een stoel die je helpt om iemand die gevallen is weer omhoog te helpen zonder geduw en getrek. Superfijn toch? Ambassadeur Wesley Heggen ging met de Raizer aan de slag. In deze video legt hij uit waarom hij zo enthousiast is over deze oplossing.

Bekijk de video

Innovatiemarkten

Dit is niet de enige innovatie waarmee de ambassadeurs aan de slag gingen. De ambassadeurs inventariseerden wat er allemaal al was op locatie, maar wat misschien in de kast was beland of niet werd gebruikt. Onbekend maakt immers onbemind. Hier hadden de ambassadeurs een oplossing voor. Zij gingen aan de slag met het organiseren van demonstraties, innovatiemiddagen en innovatiemarkten. 

Innovatiemarkt op de Rozenhoek

In juni werd er een innovatiemiddag voor de medewerkers van Careyn de Rozenhoek in Hellevoetsluis georganiseerd. Tijdens deze middag werden verschillende innovatieve producten geïntroduceerd.

Lees meer

Innovatiemarkt Rosendael Utrecht Stad

In maart organiseerden de de ambassadeurs zorgtechnologie van Utrecht Stad een aantal themaweken zorgtechnologie. Eén onderdeel van de themaweek was een innovatiemarkt op locatie. Hoe zag dat eruit? Dat laat Petra je zien in deze korte vlog.

 

Bekijk de vlog

Demonstratie van de Rollassist en het Flexobed

De districten DWO-NWN en ZHE organiseerden een demonstratie voor innovaties zoals de Rollassist en het Flexobed. In deze video kun je zien hoe dat eruitzag.

 

Bekijk de video

Omdat de ambassadeurs gedurende het jaar leerden dat innovatie gaat om veel meer dan zorgtechnologie, gingen ze op zoek naar een andere naam. De nieuwe naam die de collega’s kozen is Ambassadeurs Innovatie. In 2023 gaan we door met het programma en breiden we uit naar drie of vier Ambassadeurs Innovatie per district.

Thema

Vrijheid en Veiligheid

Slimme Deuren

We vinden het belangrijk dat bewoners van Psychogeriatrie afdelingen zich vrij over de afdeling kunnen bewegen en zich veilig kunnen terugtrekken in de eigen woning. Vaak is de sleutel in beheer van de zorgmedewerkers en zijn woningdeuren niet op slot. Dit leidt soms tot onrust of incidenten. Daarom besloten we op zeven locaties bij zo’n 250 appartementen om de sleutel weer in beheer te geven bij de bewoner, door gebruik te maken van slimme deuren. Met slimme deuren dragen de bewoners een uniek polsbandje, waarmee zij hun eigen voordeur kunnen openen door de deurklink aan te raken.

We vroegen collega Hester Witteveen naar de positieve effecten van slimme deuren op locatie Snavelenburg.


Bekijk de video

Verbeterde nachtrust met de Momo BedSense 

Zorgmedewerkers zijn zo’n 45 minuten per nacht kwijt aan de opvolging van foutieve alarmen. Dit zorgt bij medewerkers voor een zware arbeidsbelasting en ‘alarmmoeheid’. Bewoners hebben door deze onnodige verstoringen een verminderde nachtrust. We gingen op zoek naar een oplossing en uitgekomen bij de Momo BedSense. Dit is een sensorplaat die onder het matras van de bewoner ligt. De sensoren zijn gekoppeld aan een app voor zorgmedewerkers en meten informatie over druk, houding en trillingen. In de app zie je of een bewoner rustig en veilig in bed ligt. Je ziet hoe lang iemand in dezelfde houding ligt, of een bewoner onrustig is en wie hulp nodig heeft. Je kunt ook seintjes instellen, bijvoorbeeld als iemand langer dan tien minuten uit bed is.

De pilot werd uitgevoerd op twee afdelingen van locatie Weddesteyn. De ervaringen waren zo positief dat de ‘oude’ sensoren al binnen een maand waren afgebouwd. De ervaren werkdruk nam met 33% af en er is een positief effect op de nachtrust van bewoners.

Een nadeel van de Momo BedSense is dat je voor alarmering een extra app moet gebruiken, naast de app van het verpleegkundig oproepsysteem (VOS). Daarom zijn we nu in gesprek met de leveranciers om de Momo BedSense te integreren in de app van het Verpleegkundig Oproep Systeem.  

Wil je zien hoe het systeem werkt?

Bekijk de video

Thema

Persoonsgerichte Zorg

Biodynamische verlichting

Op een aantal afdelingen van locatie Snavelenburg komt er weinig natuurlijk licht naar binnen. De donkere gangen worden altijd op dezelfde manier verlicht en dit heeft een negatieve invloed op het dagritme van bewoners. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in bewoners die ’s nachts wakker zijn.

Een collega opperde daarom het idee om te gaan werken met biodynamische verlichting. Dit is verlichting die zich qua kleur en felheid aanpast aan het zonlicht buiten. Die introduceerden we en daarnaast plaatsten we een aantal wolkenplafonds. Zowel bewoners als collega’s reageren enthousiast op de nieuwe verlichting en daarom gaan we de verlichting in 2023 ook op andere afdelingen aanpassen.

Bekijk het resultaat

Telerevalidatie met de Oefen App

Telerevalidatie is een online portaal waarmee behandelaren en cliënten samen aan de slag gaan met de behandeling. De cliënt kan via het portaal of de Oefen App oefeningen, informatie, vragenlijsten en berichten zien en hiermee aan de slag gaan. De behandelaar bekijkt de voortgang en kan het bestaande oefenprogramma aanpassen of nieuwe toevoegingen doen.

Het gebruik van de app en het oefenportaal startte op onze locatie de Vier Ambachten in Spijkenisse. Marcel van der Zande (Fysiotherapeut), Mandy Davids (Fysiotherapeut) en Chantal van Eijk (Ergotherapeut) gingen aan de slag om deze nieuwe manier van werken onderdeel te maken van de zorg.

Dat de OefenApp ook heel goed te gebruiken is voor logopedie, liet logopediste Ank Oubrie – Koppert van locatie Weddesteyn ons zien. Zij was zelfs zo enthousiast over de mogelijkheden van de app, dat ze samen met de leverancier aan de slag ging met het opnemen van extra oefeningen die de app nog beter bruikbaar maken voor de logopedie cliënten.

Ook de cliënten zijn tevreden met de Oefen App. Zij beoordelen de app gemiddeld met een 8,2. Een cliënt vertelde ons: “Ik ben blij met de oefengids en de app met de instructiefilmpjes. Ik doe iedere dag de oefeningen die de fysio- en ergotherapeut hebben voorgeschreven.” De app maakt het makkelijk om de oefeningen nog even na te kijken en draagt bij aan de therapietrouw. Daarom gaan we door met de inzet van de Oefen App in 2023 op onze revalidatielocaties op de Zuid-Hollandse Eilanden en in Utrecht West.

Meer weten over de Telerevalidatie app?

Bekijk de video 

Duurzaamheid

Bekijk video

Willen we een leefbare omgeving behouden voor onze cliënten, collega’s en toekomstige generaties, dan kunnen we niet om verduurzaming heen. Want helaas veroorzaakt ook onze zorgverlening en bedrijfsvoering afval, CO2-uitstoot en daarmee een negatieve belasting op milieu en klimaat. Als grote zorgorganisatie willen we ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en stap voor stap minder druk leggen op het milieu.

In 2022 werkten we, conform ons beleid Duurzaamheid en Milieu 2020-2023, verder aan de volgende speerpunten:

 1. Bewustwording en inbedding in de organisatie
 2. Energie
 3. Water
 4. Afval
 5. Vervoer
 6. Eten en drinken

Wat de resultaten waren, hoe het staat met onze CO2-uitstoot en met onze Milieuthermometer Zorg certificering lees je hieronder.

Thema

Bewustwording en inbedding

Informatie geven en in gesprek

We besteedden veel aandacht aan het verhogen van de bewustwording over duurzaamheid bij cliënten, medewerkers en bezoekers. Dat deden we door op verschillende manieren en vaker informatie te geven en meer gesprekken te voeren over duurzaamheid.

Inzicht in verbruik met de MilieuBarometer

Op veel van onze locaties bespraken we de gegevens van de MilieuBarometer. Die geven een beeld van het energieverbruik, het waterverbruik, de afvalscheiding en de CO2-uitstoot. Ook konden de locaties hun eigen verbruik vergelijken met andere locaties of het gemiddelde van verpleeghuislocaties in Nederland. 

In 2022 hebben de negen locaties hun Milieuthermometer Zorg-certificaat zilver behouden. Dat betekent, dat zij aantoonbaar werken aan o.a. afvalscheiding, minder waterverbruik, lager energieverbruik, minder voedselverspilling en een lagere CO2-uitstoot.

In de tien zorgcentra met meer dan 30 bedden, die nog niet gecertificeerd zijn volgens de Milieuthermometer Zorg, bespraken we de vereiste activiteiten met de managers, facilitair coördinatoren en huismeesters, zodat ze in 2023 minimaal het niveau brons kunnen behalen.

Deelname landelijk programma

 “Zorg voor Energie”

Veel locaties namen in oktober deel aan de landelijke communicatiecampagne Zorg voor Energie, georganiseer door het Milieu Platform Zorgsector. Doel van de campagne was medewerkers, bewoners, cliënten en bezoekers bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Dat werd gedaan met vlaggen, placemats, een krantje en posters. Op de posters stonden bijvoorbeeld leuke en nuttige tips voor energiebesparing. 

 

Lees meer over de campagne

Thema

Energie

Ons doel is ons energieverbruik elk jaar terug te dringen met 2%

Dit jaar lukte dat weer, dankzij diverse energiebesparende maatregelen:

 • Ledverlichting: in Snavelenburg werd de TL-verlichting vervangen door led-verlichting. De locatie ontving de led-panelen naar aanleiding van een cadeaubonnenactie van gemeente Stichtse Vecht en het Regionaal Energieloket
 • Onderhoud, bijvoorbeeld het installeren van stand-by schakelingen op verlichting en ventilatie in liften, en vervanging van minder zuinige wasmachines en -drogers
 • Beter energiebeheer (het optimaliseren van stooklijnen en een betere inregeling van ruimteverwarming) en waar mogelijk de temperatuur verlagen
 • Meer opwekking van eigen stroom met zonnepanelen

Lees meer

Resultaten energiebesparing 2022 t.o.v. 2021

 • 2,5 keer meer elektriciteit opgewekt in 2022 dan in 2021
 • 2,7% minder elektriciteitsverbruik in 2022 dan in 2021 en 15% minder dan in het referentiejaar 2018
 • 17% minder verbruik van aardgas en warmte (uit warmtenet) in 2022 dan in 2021 en 24% minder dan in het referentiejaar 2018
 • 19% minder (totaal gebouwgebonden) energieverbruik in 2022 dan in 2021 en 25% minder dan in referentiejaar 2018. Zie de grafiek van het energieverbruik als totaal van alle intramurale, extramurale en kantoorlocaties.

De grafiek laat het energieverbruik van Careyn per jaar zien. Het energieverbruik is een optelsom van stroomverbruik, gasverbruik en warmteverbruik (b.v. uit stadsverwarming).

Thema

Water

In 2022 was ons waterverbruik 10,5% lager dan in 2018

Wij brachten op nog meer locaties waterbesparende douchekoppen en perlatoren op kranen aan. Ook brachten we het aantal liters per toiletspoeling terug. Op onze locaties Snavelenburg, Bernissesteyn, Nieuw Tamarinde en De Ark startten we, in samenwerking met verzekeraar Sovib, met actieve monitoring van waterverbruik. De geteste watermonitoringsystemen helpen ons bij het tijdig detecteren van waterlekkages waardoor de gevolgschade beperkt kan blijven. Daardoor werd op een van de testlocaties al gauw een doorlopend toilet ontdekt en gerepareerd. Daarnaast dragen deze systemen bij aan het besparen van water en het reduceren van CO2 wat in deze tijd van grote betekenis is.  

De grafiek rechts toont het (gestapelde) waterverbruik van 20 zorglocaties in de periode 2018 -2022. Sinds 2018 is het waterverbruik gedaald met ongeveer 11%.

Thema

Afval

De ouderenzorg produceert 104.000 ton afval per jaar

Dit blijkt uit cijfers van 2018. Hiervan bestaat 51.000 ton uit incontinentiemateriaal en 27.000 ton uit voedselresten (bron: Gupta Strategists, 2022). We besteden daarom veel aandacht aan afvalscheiding op onze locaties. Dat doen we op verschillende manieren.

Door afval beter te sorteren en gescheiden in te zamelen, hoeft er minder afval verbrand te worden en kan dit verwerkt worden tot nieuwe grondstof. Zo werken we aan een lagere CO2-uitstoot. 

Bijschrift: In 2022 scheidden we 15,3% van het afval voor recycling en produceerden we 1.265 ton restafval (ongesorteerd bedrijfsafval; Careyn totaal, alle locaties extramuraal, intramuraal en kantoren).

Tabel | Afval

AfvalsoortHoeveelheid in 2022 (kg)
Swill10.672
Frituurvet125
Papier en karton127.189
Papier - vertrouwelijk13.889
Kunststof zacht - schoon folie3.813
Electronica afval1.556
Ongesorteerd bouw- en sloopafval2.620
Ongesorteerd bedrijfsafval1.265.022
Glas31.248
Matrassen1.040
Incontinentiemateriaal360
Totaal1.457.534

In 2022 scheidden we steeds meer afval

In 2022 scheidden we iets meer papier (ruim 127 ton in totaal) dan in 2021 (117,5 ton in totaal).

In al onze zorgcentra verzamelen we restmedicatie. Dit wordt verbrand. Zo komt het niet in het rioolwater terecht.

Op locatie Bernissesteyn scheiden we sinds half oktober gebruikt incontinentiemateriaal. Het wordt opgehaald voor plasticrecycling. In 2022 was dat al 360 kilo. Daarna is het proces nog verfijnd en scheiden de medewerkers én de bewoners 80 kilo per week. De CO2-uitstoot die dit oplevert is lager dan wanneer het afval verbrand wordt. 


Lees meer

Circulair denken vinden we belangrijk

Waarom nieuwe spullen kopen als hergebruik van mogelijk is? In veel zorgcentra bieden we afgedankte meubels, ICT-apparatuur en vaak ook kleding aan voor hergebruik. En een primeur; op locatie Woerdblok gaven we oude meubels een tweede leven door ze te restaureren en opnieuw te bekleden.

In 2023 gaan we aandacht besteden aan het apart inzamelen van plastic- en drinkpakkenafval. Er worden regelmatig vragen gesteld over het nut van gescheiden inzamelen van plastic- en drinkpakkenafval op onze locaties. Deze vragen komen voort uit het feit dat in enkele gemeenten het plastic- en drinkpakkenafval van huishoudens niet meer apart opgehaald wordt, maar in de afvalcentrale uit het restafval gehaald wordt. Dit heet ‘na-scheiding’. Dat geldt niet voor bedrijfsafval. Als bedrijf zijn we verplicht om zo veel mogelijk bedrijfsafval ‘aan de bron’ te scheiden en in aparte afvalbakken te verzamelen.

Thema

Vervoer

Verlaging C02-uitstoot

Om de klimaatdoelen te halen moeten ook wij als grote werkgever meer doen om het gebruik van brandstofauto’s voor het zakelijk verkeer en voor het woon-werkverkeer te beperken. Daarom stimuleerden we ook in 2022 thuiswerken en online overleg, waar mogelijk. We leasen alleen nog maar zuinige brandstofauto’s met een lage CO2-uitstoot of elektrische auto’s. In 2022 hadden we 4 elektrische auto’s en leasten we 150 E-Bikes voor de wijkteams van Careyn.

 

Lees meer

Verduurzaming van zakelijk en woon-werkverkeer

Voor het eerst rekenden we dit jaar de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer uit, dat was 1.412 ton CO2 (bron: Mobiliteitsscan Goedopweg.nl voor Careyn). Deze nulmeting is een belangrijk startpunt om te komen tot nieuw mobiliteitsbeleid voor meer duurzaam zakelijk vervoer en woon-werkverkeer. Bovendien wordt het voor ons en andere grote werkgevers vanaf 2025 verplicht om jaarlijks te rapporteren over de manier waarop medewerkers voor het werk reizen en hoeveel CO2-uitstoot dat geeft.

Thema

Eten en Drinken

Verminderen van voedselverspilling op locaties

Medewerkers van de keukens in onze zorgcentra koken dagelijks een warme maaltijd voor bewoners en cliënten, en soms ook voor buurtbewoners. Daarbij gaat er altijd wel iets verloren, helaas. In Nederlandse ouderenzorgorganisaties wordt 26% van het voedsel weggegooid, bijvoorbeeld doordat bewoners maaltijden niet opeten of voedsel in de keuken overblijft (bron: Gupta Strategists, 2022; Wageningen Universiteit, 2023). Maar door er op te letten verspillen we steeds minder eten. Hoe we dit doen? Jaarlijks meten medewerkers van onze 9 grootste zorgcentra de voedselverspilling bij de warme maaltijd gedurende 1 week. Samen analyseren we de resultaten en kijken we naar verbetermogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Op deze manier daalde de voedselverspilling op de betreffende locaties flink ten opzichte van voorgaande jaren.

Vanaf 2023 gaan we meer aandacht besteden aan
Duurzame en Gezonde Voeding

Dat wil zeggen dat je bij het kopen van voeding let op duurzaamheidskeurmerken, het land van herkomst en de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten op het menu.

Sinds 2019 wordt jaarlijks op steeds meer locaties de voedselverspilling gemeten gedurende 7 dagen. In de volgende tabel staat hoeveel procent van de warme maaltijd gemiddeld per dag werd weggegooid. In de tabel zijn de meetresultaten ook met elkaar vergeleken. De laagste verspilling is donkergroen, de hoogste verspilling is donkerrood en een verspilling ‘in de middenmoot’ is geel gekleurd. Daardoor zie je in een oogopslag, dat de verspilling steeds minder is geworden, want in 2022 zijn alle meetresultaten groen of geel gekleurd.

Gemiddelde voedselverspilling warme maaltijd

Locatie2019202020212022
De Ark restaurant--20%-
Woerdblok KSW--8%-
Woerdblok restaurant--25%-
Nieuw Tamarinde Psychogeriatrie (PG)---8%
Nieuw Tamarinde Revalidatie21%-52%-
Nieuw Tamarinde Somatiek--15%-
Swellengrebel PG56%-45%24%
Swellengrebel Somatiek27%-24%24%
Warande9%
Maria Oord Revalidatie18%-39%20%
Snavelenburg Dagcentrum12%8%
Snavelenburg PG--21%13%
Snavelenburg Somatiek--12%13%
Weddesteyn KSW--10%-
Weddesteyn Restaurant41%15%23%
Grootenhoek PG--8%6%
Grootenhoek Somatiek--9%11%
Plantage NAH--16%17%
Plantage PG--16%12%

En wat nog meer?

CO2 footprint

CO2 komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Om 1 ton CO2-uitstoot op te nemen moeten 50 bomen een jaar lang groeien. Onze CO2 footprint daalde in 2022 met 1.247 ton CO2 t.o.v. 2021. De uitstoot was 66% t.o.v. het referentiejaar 2018 (let op: de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer is hierin nog niet verwerkt). De CO2-uitstoot is vooral afkomstig van elektriciteit (47%) en aardgas/stadswarmte (38%). In de komende jaren moeten we ook de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer berekenen en laten zien aan de overheid.

Kijk! Duurzaam!

Kijk! Duurzaam! maakte op drie locaties een uitgebreide reportage over de maatregelen voor verduurzaming van de gebouwen en installaties.

De virtuele rondleiding werd mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg en het ministerie van VWS in het kader van excursies verduurzaamd maatschappelijk vastgoed en uitgevoerd door Milieu Platform Zorgsector, Stimular en Kijk! Duurzaam!


Klik hier voor de virtuele rondleiding

Certificering en Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Volgens het Careyn Beleid duurzaamheid en Milieu (2020-2023) werden in 2020 negen grote zorgcentra gecertificeerd volgens de Milieuthermometer Zorg (MTZ) met het certificaat zilver. In januari 2022 werden de locaties gecontroleerd en behielden ze de certificaten.   

In december 2022 ondertekenden we de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Daarmee committeren we ons eraan een bijdrage te blijven leveren aan een verdere verduurzaming van de gezondheidszorg en concreet te werken aan de gestelde doelen. 


Lees meer

Leren & Ontwikkelen

Leren en ontwikkelen neemt binnen onze organisatie een belangrijke plek in. Als medewerkers hun talenten kunnen inzetten en blijven ontwikkelen, draagt dat bij aan werkplezier en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het jaar 2022 stond in het teken van de inrichting van het vernieuwde leerportaal Rein&Careyn, de herijking van de verplichte Voorbehouden Risicovolle Handelingen (VRH) scholing en de start van de Careyn Academie.

Academie
van start

In juni ging onze nieuwe Careyn Academie van start. De Academie zet zich ervoor in om leren leuk en inspirerend te maken. Leren is niet iets individueels, het is iets dat je samen doet. En als jouw talenten worden gezien, benut en ontwikkeld draagt dat bij aan je werkplezier.

De Academie heeft alle deskundigheid en tools in huis om organisatieonderdelen en medewerkers te adviseren, faciliteren en ondersteunen. Met de Academie organiseren we leren efficiënt.

Scholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen in een nieuw jasje

‘Moet echt iederéén alles doen?’

Die vraag hoorden we zo vaak dat we besloten om de stapeling van verplichte scholing van de afgelopen jaren eens tegen het licht te houden. En het antwoord? Nee, niet iedereen hoeft alle Voorbehouden Risicovolle Handelingen (VRH) scholingen te doen. Zo kwamen we op een nieuwe manier van opleiden; een individuele bekwaamheid VRH en een teambekwaamheid VRH.

Bij teambekwaamheid is het team als geheel bekwaam voor de VRH die passen bij de zorgbehoefte van de cliënt(en). Als er op de afdeling bijvoorbeeld geen enkele cliënt met een stoma is, dan is die scholing ook niet nodig. Maar als er wel iemand met een stoma is, dan is het een goed idee om meerdere collega’s daarin te scholen. Zo kijkt elk team naar wat er nodig is om de beste zorg te kunnen leveren en wie in welke vaardigheid getraind wordt. ‘Leren wat je nodig hebt’ is het motto.

Rein&Careyn Leerportaal

In februari ging ons nieuwe leerportaal Rein&Careyn live. Het portaal biedt een groot aanbod aan scholingen, op vakinhoud (b.v. de praktijkscholingen VRH) en vaardigheden zoals weerbaarheid, timemanagement en vitaliteit. Rein&Careyn biedt online trainingen, contactbijeenkomsten, scholingen in kleine groepen en een werkplek assistent die vragen beantwoordt.

Scholing Leefondersteuners

In 2022 bereidden we een vernieuwing van onze zorgverlening voor; VPT  in de wijk. Deze vorm van zorg brengt nieuwe functies met zich mee, zoals de functie van Leefondersteuner. Voor de nieuwe leefondersteuners ontwikkelden we een scholing, om hen zo een goede start te geven. De eerste week ontvingen zij iedere dag een klein leeritem met een vraag of een filmpje. Gevolgd door een introductiebijeenkomst en een verdieping over dementie met theater. De eerste ervaringen zijn positief.

Op de afbeelding zie je Mickey, één van de leefondersteuners in Utrecht Stad. We interviewden hem over zijn eerste ervaringen.

Lees het interview

Lokale leerprogramma’s
en innovaties

Leren vindt lokaal plaats. In het werk, op de werkplek, met collega’s. En niet alleen intern, maar juist ook samen met lokale partners zoals opleidingsinstituten en andere zorgorganisaties. In 2022 bouwden we bestaande initiatieven verder uit en realiseerden we mooie nieuwe initiatieven. Hieronder vind je een greep uit de verschillende projecten en trajecten.

Bijzonder leren op de Leerunit

Op locatie Woerdblok kun je als leerling werken en leren op de Leerunit. Een bijzondere ervaring, want je werkt hier mee als volwaardig teamlid op de afdeling. In deze video legt verzorgende IG Maud uit hoe leuk en uitdagend het is.

Samen met MBO Utrecht

In district Utrecht West zijn Careyn en MBO Utrecht gestart met het aanbieden van opleidingen op maat. Een mooie regionale samenwerking voor de zorgmedewerkers van de toekomst.

Lees meer

Stagiaires van het Wijk Leercentrum

Hoe starten stagiaires hun stage bij Careyn? Bij de wijkteams van het leerwerkcentrum in district DWO-NWN beginnen ze met een gezellige introductiedag. Zo krijgen de stagiaires een warm welkom en maken ze op een originele manier kennis met de wijk, de begeleiders en onze werkwijzen. Hoe dat eruitzag? Bekijk hieronder de video.Bekijk de video

Uniek leerwerktraject met Reinier de Graaf 

Samen met het Reinier de Graaf Ziekenhuis en Albeda Zorgcollege zetten we in 2021 een uniek, 3,5 jaar durend leerwerktraject op voor mbo-verpleegkundigen opgezet. De intentie was om het leertraject een vaste plek in het opleidingsaanbod te gaan geven. Dat is gelukt. Ook in 2022 ging er een opleidingstraject van start.

Lees meer

Bijzonder leren op de Leerunit

Op locatie Woerdblok kun je als leerling werken en leren op de Leerunit. Een bijzondere ervaring, want je werkt hier mee als volwaardig teamlid op de afdeling. In deze video legt verzorgende IG Maud uit hoe leuk en uitdagend het is.

Samen met MBO Utrecht

In district Utrecht West zijn Careyn en MBO Utrecht gestart met het aanbieden van opleidingen op maat. Een mooie regionale samenwerking voor de zorgmedewerkers van de toekomst.

Lees meer

Stagiaires van het Wijk Leercentrum

Hoe starten stagiaires hun stage bij Careyn? Bij de wijkteams van het leerwerkcentrum in district DWO-NWN beginnen ze met een gezellige introductiedag. Zo krijgen de stagiaires een warm welkom en maken ze op een originele manier kennis met de wijk, de begeleiders en onze werkwijzen. Hoe dat eruitzag? Bekijk hieronder de video.Bekijk de video

Uniek leerwerktraject met Reinier de Graaf 

Samen met het Reinier de Graaf Ziekenhuis en Albeda Zorgcollege zetten we in 2021 een uniek, 3,5 jaar durend leerwerktraject op voor mbo-verpleegkundigen opgezet. De intentie was om het leertraject een vaste plek in het opleidingsaanbod te gaan geven. Dat is gelukt. Ook in 2022 ging er een opleidingstraject van start.

Lees meer

Kwaliteit

De impact van Ergotherapie

Wat is er nodig om het werk zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, voor de cliënt én de medewerker? Die vraag staat centraal in het werk van onze ergocoaches. Zij richten zich op de fysieke werkomstandigheden en helpen onze medewerkers met het inzetten van innovatieve hulpmiddelen die het werk minder zwaar, gemakkelijker en efficiënter maken.

Irene, ergocoach in Utrecht Stad: ‘Soms kan het inzetten van een nieuw, ander of extra hulpmiddel of werkwijze, waar je zelf niet zo gauw aan denkt, een wezenlijk verschil maken bij het voorkomen van fysieke klachten. Als ergocoach help en adviseer ik medewerkers hierover. Dat is belangrijk, want door goed voor onze mensen te zorgen behouden we hen voor de zorg en kunnen we verzuim, uitval en uitstroom voorkomen.’

Lees meer

Ambassadeurs van de wijkverpleegkundige

Het leertraject “Ambassadeur voor de wijkverpleegkundige” van de V&VN helpt wijkverpleegkundigen om hun vakgebied (nog beter) te vertegenwoordigen. Dat is belangrijk, zodat het geluid van de werkvloer en uit de praktijk gehoord wordt en meegenomen kan worden in besluitvorming.

Marrianne, wijkverpleegkundige bij Careyn, nam aan het traject deel. ‘Je werkt aan je persoonlijk leiderschap. Je leert om meer lef te tonen en om een netwerk, binnen én buiten je organisatie, op te bouwen. Het helpt om ons vak uit te dragen, binnen de organisatie, regionaal of landelijk. Daar waar jij wil, op de thema’s waar jouw zorghart sneller van gaat kloppen. Daar heb je niet alleen zelf wat aan. We vergeten weleens dat wij als zorgverleners een rugzak vol ervaring en kennis hebben die waardevol is om te gebruiken. Men wil ons graag horen.”

In juni verscheen er een artikel in weekkrant ‘de Groene Venen’ waarin Marrianne, als ambassadeur, vertelt over haar werk. Marrianne: ‘Daar sta je dan. Levensgroot op de foto in de lokale krant. Zoek ik aandacht? Nee, niet voor mezelf. Maar JA, wel voor ons vak, de wijkverpleging. Waarom? De wijkverpleging is zoveel meer dan alleen wassen en steunkousen aantrekken, zoals soms gedacht wordt. Het is een ontzettend mooi en veelzijdig vak. Naast de soms negatieve berichtgeving over bijvoorbeeld hoge werkdruk en tekorten, wilde ik in dit artikel die positieve kant laten zien. Want ik zou zelf niet anders willen; voor andere mensen zorgdragen, de zorg organiseren en dankbaarheid ontvangen van voor je inzet, dat geeft enorme voldoening!’

Lees het artikel

Bewegingsvrijheid

We vinden het belangrijk dat mensen zo veel als mogelijk vrijheid hebben, zoals ook de Wet Zorg en Dwang voorschrijft. Op onze locatie de Buitenhof werken we al enkele jaren met het ‘Leefcirkel systeem’. Daarmee wordt voor elke individuele bewoner gekeken welke bewegingsruimte iemand kan hebben. Dit jaar hebben we hierin een extra stap gezet.

In plaats van nieuwe bewoners eerst te laten wennen op alleen de eigen afdeling, zoals we altijd deden, krijgt iemand nu meteen de ruimte om zich door hele huis, en mogelijk ook buitenshuis, te bewegen. Bewoners hebben zo meer ruimte en vrijheid om hun dag in te vullen zoals zij dat willen en waar ze dat willen. Door deze bewegingsvrijheid ervaren mensen meer rust en is het op de hele afdeling rustiger. Ook ontstaan er mooie ontmoetingen en vriendschappen tussen bewoners van verschillende afdelingen.

Passende continentiezorg

In 2022 deden we een pilot met de TENA IdentifiTM. TENA Identifi maakt (in)continentie-patronen inzichtelijk, waardoor we meer effectieve en persoonlijke zorg kunnen bieden. Zorg op maat. In de pilot bleek dat er door de inzichten van de Tena Identifi minder controles nodig waren, minder keren verschoond hoefde worden, minder zwaar incontinentiemateriaal nodig was en dat bewoners minder vaak gestoord hoefden te worden in de nacht. Ook zijn er voordelen als het gaat om mobiliteit en behoud van zelfstandigheid.  Zo zorgen we dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig en continent blijven.

Naast de voordelen voor bewoners zijn er ook voordelen voor onze medewerkers. Voor hen daalt de werkdruk doordat er minder tussentijdse ongelukken of wisselingen van incontinentiemateriaal plaats hoeven te vinden.

De positieve ervaringen uit de pilot maken dat we gaan onderzoeken hoe we dit in de toekomst binnen heel Careyn kunnen gaan toepassen.

Volledig Pakket Thuis (VPT)
in de wijk

We vinden het belangrijk om te blijven werken aan toekomstbestendige ouderenzorg. Daarom startten we in 2022 met het verbeteren van onze mogelijkheden om langdurige zorg bij de mensen thuis te leveren. Dat kan met een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Met een ‘VPT in de wijk’ leveren we bij de cliënt thuis passende zorg. Hij of zij behoudt op die manier zoveel mogelijk de eigen regie. We leverden voorheen ook al VPT, maar dan in wooncomplexen. Halverwege het jaar startten we met de praktische voorbereidingen om VPT ook bij cliënten in de wijk, thuis, te gaan leveren. Aan het einde van het jaar stonden er – verspreid over ons werkgebied – vijf teams klaar om in 2023 de eerste cliënten in zorg te nemen.

Artikel op Careyn.nl | VPT

Wat zit er allemaal in het pakket VPT? En waar bieden we dat allemaal aan? Op Careyn.nl lees je het.

 

Lees meer

Artikel WerkenbijCareyn.nl | Careyn start met VPT

Manager Zorg Nicole Vooijs vertelt meer over de voordelen van VPT.

Lees meer

Bekijk video

KIWA audit positief

In september 2022 vond de ISO audit van de KIWA plaats. Want ondanks dat we in 2021 het ISO certificaat ontvingen voor de komende 3 jaar, blijven we tussentijds checken of we onze processen op orde hebben.

In de audit werden geen tekortkomingen gevonden. Sterker nog: de auditoren constateerden dat op alle fronten progressie geboekt is. Zo zagen ze meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en eigenheid. Ook het werken met teammanagers, de ondersteuning dichtbij de teams en de samenwerking tussen teams en behandelaren werd positief gewaardeerd. En het mooiste compliment: de auditoren zagen op de werkvloer veel enthousiasme en bevlogenheid.

Ook in mei 2023 was de ISO audit positief. De auditoren constateerden dat we voldeden aan alle vereisten op het gebied van kwaliteit, dat het managementsysteem doeltreffend was en dat er een effectief proces was van interne audits en directiebeoordelingen. Als sterke punten werden benoemd de manier waarop we ons voorbereiden op de toekomst, de herkenbaarheid van ‘waar staan we voor’ en ‘waar blinken we in uit’ en het zien van bedreigingen als kansen. We worden gezien als vooruitstrevend in het zoeken naar samenwerking en het werken op regionaal niveau. We zijn wederom trots op het behaalde resultaat.

Als je wil lezen hoe wij formeel verantwoording afleggen aan onze stakeholders, lees dan hier het kwaliteitsverslag

Klik hier voor het kwaliteitsverslag